Politika kvality a ochrany životního prostředí

Společnost  STAVITELSTVÍ  ŘEHOŘ, s. r. o., se zavazuje, že nedílnou součástí podnikatelské  strategie společnosti je dodržovat a neustále zlepšovat  systém managementu kvality a  ochrany životního prostředí (SM)  při výstavbě.

  • Naší nejvyšší prioritou je zajištění profesionální úrovně všech činností  a procesů v rámci staveb. Vysoká kvalita prací je povinností všech našich pracovníků, kteří usilují o pochopení  a uspokojování požadavků našich zákazníků. Přitom dbáme na omezení negativních vlivů výstavby na životní prostředí.
  • Vedení společnosti  se zavazuje vyhodnocovat environmentální aspekty staveb,  řídit kvalitu stavebního díla a  zmírňovat dopady procesů  výstavby na životní prostředí.
  • Zabezpečujeme plnění zákonných norem a právních předpisů při zajištění kvality našich služeb se zaměřením na prevenci, tj. vyloučení či omezení nepříznivých vlivů našich činností na životní prostředí. Tím také posilujeme důvěru našich zákazníků.
  • V zájmu spokojenosti zákazníků dodáváme kvalitní a komplexní služby ve všech oblastech našeho podnikání a chceme je neustále zlepšovat. Těmito oblastmi jsou zejména: výstavba vodohospodářských staveb, inženýrských sítí a dopravních staveb v obcích a městech.
  • Vytváříme partnerské vztahy s našimi dodavateli, což nám umožňuje pružně reagovat na požadavky zákazníků a současně působit na kvalitu a environmentální profil našich dodavatelů tj. odpovědné chování k životnímu prostředí. Vhodnou dělbou práce a osobní odpovědností každého pracovníka společnosti máme zajištěnu  profesionální úroveň  staveb, služeb a všech činností naší společnosti. Politika kvality a environmentu společnosti je závazná pro všechny naše pracovníky.
  • Politika poskytuje prostor pro  stanovování, kontrolu a přezkoumávání cílů kvality a environmentu, pro jejich dosahování při současném zvyšování cílových hodnot. To je umožněno  zdokumentováním  systému managementu kvality a environmentu, jeho řízením, udržováním a ověřováním jeho funkčnosti a efektivnosti.
  • K tomu  naše společnost vytváří též nezbytné finanční zdroje pro rozvoj infrastruktury a pro efektivní řízení lidských zdrojů, včetně kvalitní péče o naše zaměstnance.

*  Vyhlášení a záměry politiky sdělujeme  našim obchodním partnerům a veřejnosti.

Ve smyslu  integrované politiky stanovujeme cíle jak krátkodobé, směřující např. ke snižování objemu odpadů a jejich třídění, spotřeby zdrojů, zejména materiálů, paliv a energií, tak též  cíle dlouhodobé, zaměřené zejména na zabránění znečišťování půdy, vod a ovzduší. Hlavním cílem je zajistit při naší stavební činnosti   únosné zatížení území, jeho udržitelný rozvoj a zabránit nevratným změnám životního prostředí.

 

V Černošicích dne 26. 5. 2019                                                                                         Petr  Řehoř v. r., jednatel společnosti

 

Příručka kvality a environmentu (ke stažení ve Wordu)

Vnitřní řád včetně organizačního schématu (ke stažení ve Wordu)